دستگاه تست نشتی چراغ خودرو

معرفی دستگاه :
تست نشتی شامل تست درفشاریا تست در حال می باشد. بدیهی است وجود مجرای خروجی سیال جز از مسیرهای پیش بینی شده منجر به عملکرد نا صحیح سیستم می گردد.دستگاه های تست نشتی فشار مثبت حجم مورد نظر را به فشارآستانه) ماکزیمم فشار که توسط اپراتورتنظیم می گردد (رسانده و در مرحله بعد متوقف شده و مقدارتغییرات فشار و زمان را که قابل تنظیم می باشد اندازه گیری کرده و محفظه را تایید یا رد می نماید.
دقت این دستگاه1 میلی بار، و خطای توقف درنقطه آستانه این دستگاه ±0005.0 بار می باشد.دستگاه از عملکرد سروو درایو بهره می برد. و می توان ریت پر شونده فشار را درنقطه شروع و نقطه سروو ) نقطه ایست که دستگاه ریت فشار را کم کرده تا درنقطه آستانه با کمترین خطا متوقف گردد ( تنظیم نمود.ریت فشاراین دستگاه میلی بار درثانیه می باشد. بهره گیری از سروو مکانیزم سرعت پر کردن محفظه، دقت توقف درنقطه استانه را افزایش می دهد. این دستگاه قابلیت کنترل شیرهای پنوماتیکی و هیدرولیکی را دارد

نمایشگر فشار و صفحه لمسی
نمایشگر فشار: ازاین نمایشگر جهت تایید عملکرد صحیح دستگاه استفاده می شود. دقت صفحه این نمایشگر 2 میلی بار و اندازه آن 60 میلیمتر می باشد.
صفحه لمسی: این صفحه وظیفه نمایش اطلاعات پروفایل و فشار محفظه تست ،انجام تنظیمات دستگاه،عدم تایید و تایید تست،نمایش تعداد قطعات تست شده و رد شده را به عهده دارد.

touch-screen.jpg
gage.jpg

نمایشگر تایید تست
درزمان تست به صورت چشمک زن بوده و در صورت تایید تست به صورت روشن و در صورت عدم تایید تست خاموش می گردد.

accept.jpg
reject.jpg

نمایشگر عدم تایید تست
درزمان تست و تایید تست خاموش و در صورت رد شدن تست روشن می گردد.

صفحه کلیدها:
کیپد: با استفاده از کیپد می توان تنظیمات دستگاهرا تعویض و اطالعات پروفایل هارا مشاهده نمود.
کلیدها: توسط این کلیدها می توان تست را شروع،متوقف و پروفایل دستگاهرا تعویض نمود

keypad.jpg
keyboard2.jpg

پورت شبکه:
این پورت برای شبکه نمودن و کالیبراسیون دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد. بستر این ارتباط RS485 می باشد

port.jpg

کانکتورکیبورد و کنترل فیکسچرهای پنوماتیکی:
از کانکتور 4 پین جهت اتصال کیبورد و از کانکتور 7و8 پین جهت اتصال به استندهای پنوماتیکی و هیدرولیکی استفاده می گردد.

مشخصات